המשרד להגנת הפרט
של זכויות הצרכן בישראל

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

 

תוכן ענינים

 

חלק א': כללי

Go

30

סעיף 1

הגדרות

Go

30

 

פרק שני: הוראות כלליות

Go

39

סעיף 2

בקשה לתעודה

Go

39

סעיף 3

הגשת בקשה

Go

39

סעיף 4

סמכויות הרשות לגבי תעודות

Go

39

סעיף 5

המצאת תעודות לשם רישום שינויים

Go

39

סעיף 6

ביטול תעודות

Go

39

סעיף 7

פטור לסוגיו

Go

39

סעיף 8

חובה למילוי תנאי תעודות

Go

39

סעיף 9

חובת החזקת תעודות

Go

39

סעיף 9א

תוית ברכב לנוהג חדש

Go

40

סעיף 10

המועד לפעולה

Go

40

סעיף 11

איסור שינויים בתעודות

Go

40

סעיף 12

כפל תעודות

Go

40

סעיף 13

חובה להודיע על שינוי

Go

40

סעיף 14

הטלת חובה

Go

40

סעיף 14א

תחולת תקנות על רכב משא

Go

40

סעיף 15

שימוש בהתאם לרשיון

Go

40

סעיף 15א

אגרות

Go

40

סעיף 15ב

תנאים למתן תעודה או לחידושה

Go

40

סעיף 15ג

ביטול תעודה או התלייתה

Go

41

 

חלק ב': הדרך והתנועה בה

Go

41

 

פרק ראשון: סמכויות

Go

41

 

סימן א': המפקח על התעבורה

Go

41

סעיף 16

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה

Go

41

סעיף 16א

מתן פטור לעורך ניסוי

Go

41

 

סימן ב': רשות תימרור מרכזית

Go

41

סעיף 17

סמכות רשות תמרור מרכזית

Go

41

 

סימן ג': רשות תימרור מקומית

Go

42

סעיף 18

סמכות רשות תמרור מקומית

Go

42

סעיף 19א

כללי תעתיק

Go

42

סעיף 19א

פטור מחובת סימון אבני שפה

Go

42

 

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

43

סעיף 20

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

43

 

פרק שני: התנהגות בדרך

Go

43

 

סימן א': כללי

Go

43

סעיף 21

חובתו של עובר דרך

Go

43

סעיף 22

ציות לתמרורים

Go

43

סעיף 23

ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ

Go

43

סעיף 24

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה

Go

44

סעיף 25

בקיאות ברכב

Go

44

סעיף 26

הנוהג ברכב

Go

44

סעיף 27

מצב כללי של הרכב

Go

44

סעיף 28

חובה להחזיק בהגה או בכידון

Go

44

סעיף 28א

תצוגה הנראית לנהג

Go

45

סעיף 29

חובה להחזיק במושכות

Go

45

סעיף 30

מכשירים אופטיים

Go

45

סעיף 31

דרך שיוחדה למשחקי ילדים

Go

45

סעיף 32

רכב משטרה

Go

45

 

סימן ב': הכביש ונתיביו

Go

46

סעיף 33

החובה להשתמש בכביש בלבד

Go

46

סעיף 34

ייעודו של כביש, שביל או נתיב

Go

46

סעיף 35

התנועה בצד ימין

Go

46

סעיף 36

דרך מחולקת

Go

46

סעיף 37

כיוון התנועה בכביש חד סטרי

Go

46

סעיף 38

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך

Go

46

סעיף 39

נהיגה סביב מקום חסום

Go

47

סעיף 39א

תנועת מכונה ניידת

Go

47

סעיף 39ג

תנועת טרקטורון ובטיחותו

Go

47

סעיף 39ד

תנועת טרקטור משא ובטיחותו

Go

47

סעיף 39ה

תנועת רכב שטח ובטיחותו

Go

47

סעיף 39ו

הגבלת נהיגה בטרקטור

Go

48

סעיף 39ז

תנועת מכונה ניידת רגלית

Go

48

 

סימן ב'1: קלנועית

Go

48

סעיף 39ח

פטור מחובת רישיון רכב

Go

48

סעיף 39ט

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

48

סעיף 39י

נהיגת קלנועית

Go

48

סעיף 39יא

תנועת הקלנועית

Go

48

 

סימן ב2: רכינוע

Go

48

סעיף 39יב

פטור מחובת רישיון רכב

Go

48

סעיף 39יג

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

49

סעיף 39יד

נהיגת הרכינוע

Go

49

סעיף 39טו

תנועת הרכינוע ובטיחותה

Go

49

סעיף 39טו1

מבנה הרכינוע

Go

49

 

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

Go

49

סעיף 39טז

נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר

Go

49

סעיף 39טז1

שינויים באופניים עם מנוע עזר

Go

50

סעיף 39יז

פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה

Go

50

 

סימן ב'3א: גלגינוע

Go

50

סעיף 39יח1

רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו

Go

50

סעיף 39יח2

סימון

Go

50

 

סימן ב'4: קלנועית ביטחון

Go

50

סעיף 39יט

פטור מחובת רישיון רכב

Go

50

סעיף 39כ

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

50

 

סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים

Go

50

סעיף 39כא

פטור מחובת רישיון רכב

Go

50

סעיף 39כב

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

50

סעיף 39כג

נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה

Go

50

 

סימן ב'6: רכב זעיר

Go

51

סעיף 39כד

נהיגה ברכב זעיר

Go

51

 

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

Go

51

סעיף 40

סטיה מנתיב נסיעה

Go

51

סעיף 41

אין פניה אלא בבטחה

Go

51

סעיף 42

פניה ימינה

Go

51

סעיף 43

פניה שמאלה

Go

51

סעיף 44

פניית פרסה

Go

52

סעיף 45

נסיעה אחורנית

Go

52

 

סימן ד': פגישה ועקיפה

Go

52

סעיף 46

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה

Go

52

סעיף 47

עקיפה

Go

52

סעיף 48

רכב שנעקף

Go

53

 

סימן ה': ריווח

Go

53

סעיף 49

ריווח בין רכב לרכב

Go

53

סעיף 50

נסיעה בשיירה

Go

53

 

סימן ו': מהירות

Go

53

סעיף 51

מהירות סבירה

Go

53

סעיף 52

האטה

Go

53

סעיף 53

בלימת פתע

Go

54

סעיף 54

מהירות מרבית מותרת

Go

54

 

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

Go

55

סעיף 55

האטה לפני מפגש

Go

55

סעיף 56

עצירה לפני מפגש

Go

55

סעיף 57

מעבר אוטובוס במפגש סלול

Go

56

 

סימן ח': איתות

Go

56

סעיף 58

חובה לאותת ודרך האיתות

Go

56

סעיף 59

מתן אות

Go

56

סעיף 60

האותות

Go

56

סעיף 61

הנוהג בעקבות רכב אחר

Go

56

סעיף 62

שימוש באות אזהרה

Go

57

סעיף 63

השימוש בצופר

Go

57

 

סימן ט': זכות קדימה

Go

57

סעיף 64

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

Go

57

סעיף 65

כניסה לצומת

Go

58

סעיף 66

הסעת רכב

Go

58

סעיף 67

הולכי רגל במעבר חציה

Go

58

סעיף 68

כביש חסום

Go

58

 

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

Go

58

סעיף 69

חניה, עמידה ועצירה

Go

58

סעיף 69א

העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות

Go

59

סעיף 70

סימון רכב עומד על פני הדרך

Go

59

סעיף 71

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור

Go

59

סעיף 72

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה

Go

59

סעיף 72א

איסור התנעת אוטובוס חונה

Go

60

סעיף 73

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע

Go

60

סעיף 74

רכב שנשאר בלי השגחה

Go

60

סעיף 75

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש

Go

61

סעיף 76

חניה מותרת לפי תמרור

Go

61

סעיף 77

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו

Go

61

סעיף 78

איסור נעילת רכב ושחרורו

Go

61

 

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

Go

61

סעיף 79

בטיחות בנסיעה

Go

61

סעיף 80

פתיחת דלת וסגירתה

Go

61

סעיף 81

עליה לרכב וירידה ממנו

Go

61

סעיף 82

הסעה לצד הנהג

Go

62

סעיף 83

הסעת תלמידים

Go

62

סעיף 83א

חובת חגירת ילדים ברכב

Go

62

סעיף 83ב

חובת חגירה של חגורת בטיחות

Go

63

סעיף 83ג

פטור מחגורת בטיחות

Go

63

סעיף 84

הסעת נוסעים

Go

63

סעיף 84א

הסעת נוסעים בשכר

Go

65

סעיף 84ב

הסעות שיתופיות

Go

65

סעיף 85

הובלת מטען

Go

65

סעיף 85א

הובלת מכולות

Go

68

סעיף 85ב

הובלת ארגז מתחלף

Go

68

סעיף 85ג

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד

Go

69

סעיף 86

הובלת חומר נשפך

Go

69

סעיף 88

סימון קצה של מטען חורג

Go

69

סעיף 89

סמכויות שוטרים

Go

69

 

סימן י"ב: גרירה

Go

69

סעיף 90

גרירת רכב מנועי

Go

69

סעיף 91

סייגים לגרירה

Go

70

סעיף 92

גרירת גרור ונתמך

Go

70

 

סימן י"ג: רכב בטחון

Go

70

סעיף 93

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון

Go

70

סעיף 94

הו��אות מיוחדות לנוהג רכב בטחון

Go

70

סעיף 95

הפצת אור והשמעת קול

Go

71

 

סימן י"ג1: רכב תפעולי

Go

71

סעיף 95א

הגדרות

Go

71

סעיף 95ב

פטור מחובת רישום ורישוי

Go

71

סעיף 95ג

היתר לרכב תפעולי

Go

71

סעיף 95ד

נהיגת רכב תפעולי

Go

71

סעיף 95ה

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

Go

71

סעיף 95ו

חובת ציות להוראות

Go

72

סעיף 95ז

פטור

Go

72

 

סימן י"ד: אורות

Go

72

סעיף 96

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין

Go

72

סעיף 97

הארת רכב מנועי

Go

72

סעיף 98

הארה בדרך עירונית

Go

73

סעיף 99

עמעום

Go

73

סעיף 100

הארת רכב עומד

Go

73

סעיף 101

פנס אזהרה

Go

73

סעיף 102

אורות גרור ונתמך

Go

73

סעיף 103

אורות רכב צדי

Go

73

סעיף 104

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים

Go

73

סעיף 105

אורות מכונות נגררות

Go

73

סעיף 106

אורות רכב מסוג אחר

Go

73

סעיף 107

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית

Go

74

 

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגינוע, אופניים ובעלי-חיים

Go

74

 

סימן א': הולכי רגל

Go

74

סעיף 108

סייג בהליכה

Go

74

סעיף 109

הליכה בכביש

Go

74

סעיף 110

חציית כביש

Go

74

סעיף 111

ירידה ממדרכה

Go

74

סעיף 112

שהיה בכביש

Go

74

סעיף 113

מעקה בטיחות

Go

74

סעיף 114

הפרעה במדרכה

Go

74

סעיף 115

תחולה

Go

74

סעיף 116

עיוורים

Go

75

סעיף 117

חציה במפגש מסילת ברזל

Go

75

סעיף 117א

איסור הליכה במנהרה

Go

75

 

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

Go

75

סעיף 119

נסיעה באופנוע

Go

75

סעיף 120

הרכבת אנשים על אופנוע

Go

75

סעיף 121

הובלת חפצים

Go

75

סעיף 122

נסיעה בצד רכב אחר

Go

75

 

סימן ב'1: גלגינוע

Go

76

סעיף 122א

נהיגה בגלגילנוע

Go

76

סעיף 122ב

כללי נהיגה על גלגינוע

Go

76

סעיף 122ג

מבנה הגלגינוע

Go

76

 

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

Go

76

סעיף 123

רכיבה על אופניים

Go

76

סעיף 124

הרכבת אנשים על אופניים

Go

76

סעיף 125

הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר

Go

76

סעיף 126

איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה

Go

76

סעיף 127

ריווח בין אופניים לרכב אחר

Go

76

סעיף 128

נסיעה בצד ימין

Go

76

סעיף 129

רכיבה על אופניים במקומות מסויימים

Go

76

סעיף 129א

רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי

Go

77

סעיף 130

ציוד אופניים

Go

77

סעיף 131

תקינות הציוד

Go

77

סעיף 132

אורות אופניים

Go

77

סעיף 133

הולך רגל המסיע אופניים

Go

77

סעיף 134

סמכות שוטר

Go

77

סעיף 135

תלת אופן

Go

77

סעיף 136

אורות תלת אופן

Go

77

 

סימן ד': בעלי-חיים

Go

78

סעיף 137

איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח

Go

78

סעיף 138

הולכת בעלי חיים בכביש

Go

78

סעיף 139

הולכת גמלים

Go

78

סעיף 140

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין

Go

78

סעיף 141

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב

Go

78

סעיף 142

סימון בזמן התאורה

Go

78

 

סימן ד1: עגלה

Go

78

סעיף 142א

תנועת עגלה

Go

78

 

סימן ה': עגלת-יד

Go

79

סעיף 143

התחולה על עגלת יד

Go

79

 

פרק רביעי: תאונות

Go

79

סעיף 144

תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף

Go

79

סעיף 145

תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר

Go

79

סעיף 146

חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב

Go

80

סעיף 146א

הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה

Go

80

 

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

80

סעיף 147

איסור השימוש בתמרורים והצבתם

Go

80

סעיף 148

איסור פגיעה בתמרור

Go

80

סעיף 149

איסור שימוש בתמרור לתעמולה

Go

80

סעיף 150

רכב שעשועים

Go

80

סעיף 151

שימוש בדרך שלא כדין

Go

80

סעיף 152

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו

Go

81

סעיף 153

נזק לדרך והפרעת התנועה

Go

81

סעיף 154

תיקון רכב בדרך

Go

81

סעיף 155

הפרשת חמרים

Go

81

סעיף 156

חפץ נשרך

Go

81

סעיף 157

רעש לא רגיל

Go

81

סעיף 158

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך

Go

81

סעיף 159

נסיעה בירידה

Go

81

סעיף 160

מילוי דלק

Go

82

סעיף 161

הפצת מודעות והשלכת חפצים

Go

82

סעיף 162

אחריות בעל הרכב

Go

82

סעיף 163

חובת הורים ואפוטרופסים

Go

82

סעיף 164

הסעה בכוח הגוף

Go

82

סעיף 165

שמירת לוחיות זיהוי

Go

82

סעיף 166

דרך הצילום במצלמה

Go

82

סעיף 167

תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך

Go

83

סעיף 168

שעות נהיגה

Go

83

סעיף 169

איסור שימוש באזניות בדרך

Go

83

 

פרק שישי: בדיקת שכרות

Go

83

סעיף 169א

הגדרות

Go

83

סעיף 169ב

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה

Go

84

סעיף 169ג

בדיקת שכרות

Go

84

סעיף 169ד

בדיקת נשיפה

Go

84

סעיף 169ה

בדיקת דם

Go

84

סעיף 169ו

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה

Go

84

סעיף 169ז

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה

Go

84

סעיף 169ח

אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה

Go

85

סעיף 169ט

תעודות

Go

85

 

חלק ג': נהגים

Go

85

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

85

סעיף 170

הגדרות

Go

85

 

פרק שני: רישוי נהגים

Go

85

 

סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

Go

85

סעיף 171

מתן רשיון נהיגה

Go

85

סעיף 172

בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות

Go

86

סעיף 173

תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו

Go

86

סעיף 174

הגבלות לחידוש הרשיון

Go

86

סעיף 174א

רשיון נהיגה ממוחשב

Go

86

סעיף 174ב

רשיון נהיגה זמני

Go

87

סעיף 175

רישיון לתושב אזור

Go

87

סעיף 175א

פסילת רישיון לתושב חוץ

Go

87

 

סימן א'1: תכנית הליווי

Go

87

סעיף 175ב

תכנית הליווי והוכחתה

Go

87

סעיף 175ג

מידע לנהג חדש צעיר

Go

87

סעיף 175ד

פטור מתכנית הליווי

Go

88

סעיף 175ה

זכאות למימון ליווי בתשלום

Go

88

 

סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

Go

88

סעיף 176

רישיון נהיגה דרגה A2

Go

88

סעיף 177

רישיון נהיגה דרגה A1

Go

88

סעיף 178

רישיון נהיכה דרגה A

Go

88

סעיף 179

רישיון נהיגה דרגה 1

Go

89

סעיף 180

רישיון נהיגה דרגה B

Go

89

סעיף 181

רישיון נהיגה דרגה C1

Go

89

סעיף 182

רישיון נהיגה דרגה C

Go

90

סעיף 183

רישיון נהיגה דרגה C+E

Go

90

סעיף 183א

רישיון נהיגה דרגה D2

Go

90

סעיף 183ב

רישיון נהיגה דרגה D3

Go

90

סעיף 184

רישיון נהיגה דרגה D1

Go

90

סעיף 185

רישיון נהיגה דרגה D

Go

90

סעיף 188

רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים

Go

90

סעיף 189

סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים

Go

91

סעיף 190

היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ

Go

92

סעיף 190א

היתר לנהיגה לצורך בדיקה

Go

93

סעיף 190א1

היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב

Go

93

 

סימן ג': בדיקות רפואיות

Go

94

סעיף 191

בדיקות

Go

94

סעיף 192

עריכת הבדיקות

Go

94

סעיף 193

אישור רפואי לנהיגה

Go

94

סעיף 193א

קבלת מידע מהמרשם הפלילי

Go

94

סעיף 194

אישור הרופא המוסמך

Go

94

סעיף 195

ועדת ערר

Go

94

סעיף 195א

החלטות ועדת הערר

Go

94

סעיף 195ב

אגרות

Go

95

סעיף 195ג

מסירת מידע רפואי

Go

95

סעיף 196

בדיקות רפואיות חוזרות

Go

95

סעיף 197

כושר שמיעה

Go

95

סעיף 198

חדות הראיה

Go

95

סעיף 199

שדה ראייה

Go

96

סעיף 200

מכשירים אופטיים

Go

96

סעיף 201

חוסר עדשה

Go

96

סעיף 201א

עדשה מושתלת

Go

97

סעיף 201ב

עוורון לילה

Go

97

סעיף 201ג

ראייה כפולה

Go

97

 

סימן ד': בחינות

Go

97

סעיף 202

בדיקות לפני בחינה

Go

97

סעיף 203

בחינות

Go

97

סעיף 204

רכב לביצוע בחינה מעשית

Go

97

סעיף 205

הבחינה העיונית

Go

97

סעיף 206

הבחינה המעשית

Go

98

סעיף 206א

אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה

Go

98

סעיף 206ב

אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה

Go

98

סעיף 206ג

תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה

Go

99

סעיף 206ד

שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם

Go

99

סעיף 206ה

ערר על הבחינה המעשית בנהיגה

Go

99

סעיף 207

בחינות נוספות

Go

100

סעיף 207ב

מבחנים ובדיקות לנהג חדש

Go

100

סעיף 208

מסירת פרטים ותשובות

Go

100

סעיף 209

כשלון בבחינה

Go

100

סעיף 210

אגרת בחינה נוספת

Go

100

 

סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה

Go

101

סעיף 211

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור

Go

101

סעיף 212

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה

Go

101

סעיף 212א

הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן

Go

101

סעיף 212ב

פסילת רישיון לנהגים מסוכנים

Go

101

סעיף 213

השתלמות בנהיגה

Go

101

סעיף 213א

השתלמות מעשית בנהיגה

Go

102

סעיף 213ב

בקשה לאישור המגרש

Go

102

סעיף 213ג

מדריך בהשתלמות מעשית

Go

102

סעיף 213ד

מנהל מקצועי של מגרש

Go

103

סעיף 213ה

ועדת חריגים

Go

103

סעיף 213ו

תנאים לביצוע השתלמות מעשית

Go

104

סעיף 213ז

סמכות רשות הרישוי

Go

104

סעיף 213ח

תוקף הסמכות

Go

104

סעיף 214

משלוח ההזמנה

Go

104

סעיף 215

חובה להתייצב

Go

104

 

סימן ו': המרת רישיון נהיגה

Go

104

סעיף 216

רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי

Go

104

סעיף 218

פטור מתחולת כללי התקנות

Go

106

 

סימן ז': אגרות רשיון נהיגה

Go

106

סעיף 219

אגרת רשיון נהיגה

Go

106

סעיף 220

פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה

Go

106

סעיף 220א

החזרת האגרה

Go

106

 

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

Go

106

 

סימן א': תלמיד נהיגה

Go

106

סעיף 221

גיל הלומד נהיגה

Go

106

סעיף 221א

לימוד נהיגה לתושב חוץ

Go

107

סעיף 222

כשירות רפואית של הלומד נהיגה

Go

107

סעיף 223

אחריות המלמד נהיגה

Go

107

 

סימן ב': בתי ספר לנהיגה

Go

107

סעיף 224

בקשה לרשיון

Go

107

סעיף 225

מתן רשיון

Go

107

סעיף 225א

בית ספר לנהיגת טרקטורים

Go

108

סעיף 225ב

אגרת רשיון לבית ספר

Go

108

סעיף 226

סמכויות הרשות

Go

108

סעיף 227

רשיון לתאגיד

Go

108

סעיף 228

העברת רשיון בית ספר

Go

108

סעיף 229

הצגת רשיון

Go

108

סעיף 230

סימני היכר

Go

108

סעיף 231

בקורת הרכב והציוד

Go

108

סעיף 232

סמכות להיכנס לשם ביקורת

Go

108

סעיף 233

הזמנת בעל בית ספר

Go

109

סעיף 234

העסקת מורה מוסמך בלבד

Go

109

סעיף 235

תכנית לימודים

Go

109

סעיף 235א

אופן הוראת נהיגה באופנוע

Go

109

סעיף 236

הוראה ברכב שאושר

Go

109

סעיף 237

הפסקת תקפו של אישור

Go

109

סעיף 238

פירוק מיתקנים שברכב

Go

109

סעיף 239

אי שימוש ברכב

Go

109

סעיף 240

החזרת אישור

Go

109

סעיף 241

ספר רישום

Go

109

סעיף 242

המצאת ספר רישום

Go

110

סעיף 243

המצאת מסמכים אחרים

Go

110

סעיף 244

מתן תעודה

Go

110

 

סימן ג': מורים מוסמכים

Go

110

סעיף 245

בקשה לרשיון

Go

110

סעיף 246

סמכויות לבחון

Go

110

סעיף 247

תנאים למבקש רשיון

Go

110

סעיף 248

תנאים למתן רשיון

Go

111

סעיף 250

פטור

Go

111

סעיף 250א

תנאי להוראת נהיגה

Go

112

 

סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

Go

112

סעיף 251

מתן היתר לניהול מקצועי

Go

112

סעיף 252

ועדת בוחנים

Go

112

סעיף 252א

תפקידי המנהל המקצועי

Go

112

 

סימן ה': הוראות כלליות

Go

113

סעיף 253

בחינות נוספות והשתלמות

Go

113

סעיף 254

תקופת תוקף רשיון וביטולו

Go

113

 

סימן ו': הדרכה

Go

113

סעיף 255

היתר להדרכה

Go

113

סעיף 256

סייגים ותנאים להדרכה

Go

113

סעיף 257

מיתקנים מיוחדים ברכב

Go

113

סעיף 258

ביטוח הרכב

Go

113

סעיף 259

גיל מינימלי של מדריך

Go

113

סעיף 260

תמורה בעד הדרכה

Go

113

סעיף 261

סימני היכר ברכב

Go

113

סעיף 262

למידה אצל מדריך

Go

114

 

סימן ז': ערר

Go

114

 

סימן ו':

Go

114

 

חלק ד': כלי רכב

Go

114

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

114

 

סימן א': פרשנות

Go

114

סעיף 266

הגדרות

Go

114

 

סימן ב': כללי

Go

115

סעיף 267

רכב

Go

115

סעיף 268

שמירת הוראות

Go

115

סעיף 269

פטור כללי

Go

115

סעיף 270א

החלת חובה או איסור

Go

116

סעיף 270ב

ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב

Go

116

סעיף 270ג

ציון קוד דגם ברישיון הרכב

Go

116

סעיף 270ד

ציון רמת האבזור ברישיון הרכב

Go

116

 

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

Go

116

 

סימן א': רשיון רכב

Go

116

סעיף 271

בקשה לרישום ולרשיון רכב

Go

116

סעיף 271א

רישום סוג הרכב

Go

117

סעיף 272

תשלום אגרות

Go

120

סעיף 272א

אגרת רישיון רכב של נכה

Go

120

סעיף 272ב

פטור מטעמים מיוחדים

Go

120

סעיף 273

הבאת רכב לבדיקה

Go

120

סעיף 273ב

בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי

Go

121

סעיף 273ג

בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר

Go

121

סעיף 273ד

בדיקת חורף

Go

121

סעיף 274

מתן רשיון רכב

Go

122

סעיף 275

תעודת ביטוח

Go

122

סעיף 276

תקופת תוקף הרשיון

Go

122

סעיף 276א

סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית

Go

122

סעיף 276ב

פטור

Go

123

סעיף 276ג

סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי

Go

123

סעיף 276ד

תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים

Go

123

סעיף 276ה

דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית

Go

123

סעיף 277

תנאים מיוחדים ברשיון רכב

Go

123

סעיף 278

מתן רשיון רכב מיוחד

Go

124

סעיף 279

פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון

Go

124

סעיף 280

פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון

Go

125

סעיף 281

רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור

Go

125

סעיף 281א

רכב אספנות

Go

126

סעיף 282

בדיקה ואישור של מיפרטי רכב

Go

126

 

סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב

Go

130

סעיף 282א

תנאים לרישום רכב

Go

130

סעיף 282ב

רפידות בלם ומצמד

Go

131

סעיף 282ג

מניעת הפרעות קשר

Go

131

סעיף 282ד

רישום רכב עם מנוע דיזל

Go

131

 

סימן ב': שינויים ברישום רכב

Go

131

סעיף 283

אישור לרישום שינוי בעלות

Go

131

סעיף 283א

הגבלה על העברת בעלות

Go

131

סעיף 284

רישום שינוי בעלות ברכב

Go

131

סעיף 284א

רישום שינוי בעלות במשרד

Go

132

סעיף 285

רכישת רכב בירושה

Go

133

סעיף 286

עדכון רשומות רשות הרישוי

Go

133

סעיף 286א

מינוי אפוטרופוס

Go

133

סעיף 287

העברת רכב ציבורי

Go

133

סעיף 287א

רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה

Go

133

סעיף 287ב

דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית

Go

133

סעיף 289

רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל

Go

134

סעיף 290

הפסקת השימוש ברכב

Go

134

סעיף 290א

פטור מאגרה החזרתה

Go

134

 

סימן ג': רשיון סחר

Go

135

סעיף 291

מתן רשיון סחר

Go

135

סעיף 292

בקשה לרשיון סחר

Go

135

סעיף 292א

מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי

Go

135

סעיף 293

המטרות למתן רשיון סחר

Go

135

סעיף 295

השימוש ברשיון סחר

Go

136

סעיף 296

אגרה ותעודת ביטוח

Go

136

סעיף 298

איסור הסעה

Go

136

סעיף 299

איסור הובלה

Go

136

 

סימן ד': סימני זיהוי לרכב

Go

136

סעיף 300

נשיאת לוחיות זיהוי ברכב

Go

136

סעיף 301

מקום התקנת לוחיות הזיהוי

Go

136

סעיף 302

לוחית זיהוי שניזוקה

Go

137

סעיף 303

שמירת לוחית זיהוי

Go

137

סעיף 304

סימני היכר מיוחדים

Go

137

סעיף 305

איסור נשיאת סימני היכר אחרים

Go

137

סעיף 305א

פרסומת

Go

137

 

פרק שלישי: מבנה הרכב

Go

137

 

סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו

Go

137

סעיף 306

תקינות רכב

Go

137

סעיף 306א

תקלת בטיחות סדרתית

Go

137

סעיף 307

הזמנה לבדיקה

Go

138

סעיף 308

הודעת אי שימוש

Go

138

סעיף 309

שימוש ברכב שניזוק

Go

138

סעיף 310

מתן תעודת תקינות

Go

139

סעיף 311

הזמנה לבדיקה נוספת

Go

139

סעיף 312

אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר

Go

139

 

סימן ב': מידות רכב ומשקלו

Go

139

סעיף 313

מידות רכב

Go

139

סעיף 314

משקל כולל מותר

Go

141

סעיף 314א

תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים

Go

143

סעיף 314א1

פטור לרכב צבאי

Go

143

סעיף 314א2

רכב להובלת חומרים מסוכנים

Go

143

סעיף 314ב

תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן

Go

145

סעיף 315

היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע

Go

145

 

סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה

Go

145

סעיף 316

מנוע

Go

145

סעיף 316א

כוח סוס מינימלי

Go

145

סעיף 317

מערכת הדלק

Go

146

סעיף 318

מערכת פליטה

Go

146

סעיף 318א

מניעת זיהום אויר מבית הארכובה

Go

146

 

סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים

Go

147

סעיף 319

תיבת הילוכים

Go

147

סעיף 320

מערכת היגוי

Go

147

סעיף 321

אופנים

Go

147

סעיף 322

צמיגים

Go

147

סעיף 323

קפיצים

Go

148

 

סימן ה': בלמים

Go

148

סעיף 324

הגדרות

Go

148

סעיף 325

בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי

Go

149

סעיף 326

בלמי אויר

Go

149

סעיף 327

בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת

Go

150

סעיף 328

בלמי אופנוע ותלת אופנוע

Go

150

סעיף 329

בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה

Go

150

סעיף 330

בלמים נוספים באוטובוס

Go

150

סעיף 330א

מיתקן למניעת נעילת גלגלים

Go

151

סעיף 330ב

מערכת בקרת יציבות

Go

151

סעיף 331

בלמים נוספים בגרור ובנתמך

Go

152

סעיף 332

מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת

Go

153

סעיף 333

אבזרי בלמים

Go

153

סעיף 333א

אחריות

Go

153

סעיף 333ב

תחולה

Go

153

 

סימן ו': מערכת האורות

Go

153

סעיף 334

פנסי חזית

Go

153

סעיף 335

התקנת פנסי חזית

Go

153

סעיף 336

פנסי חזית באופנוע ורכב איטי

Go

153

סעיף 337

עממור

Go

154

סעיף 338

נורת אזהרה

Go

154

סעיף 339

פנס חניית לילה

Go

154

סעיף 340

פנס רוחב

Go

154

סעיף 341

פנס אחורי

Go

154

סעיף 342

פנס בלימה

Go

155

סעיף 343

הארת לוחית הזיהוי

Go

155

סעיף 344

מחוון כיוון

Go

155

סעיף 345

מחזירור

Go

156

סעיף 347

פנס ערפל

Go

156

סעיף 347א

פנס ערפל אחורי

Go

156

סעיף 348

פנס לנסיעה אחורנית

Go

157

סעיף 349

זרקור

Go

157

סעיף 350

פנסים ואורות נוספים

Go

157

סעיף 351

מצב הפנסים

Go

157

סעיף 351א

תקני פנסים

Go

157

 

סימן ז': המרכב

Go

157

סעיף 352

חלקי המרכב

Go

157

סעיף 353

מנעולי הדלתות

Go

158

סעיף 354

תא הנהג

Go

158

סעיף 355

מושבים

Go

158

סעיף 356

שמשות

Go

158

 

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

Go

158

סעיף 357

מגב שמשות ומזרים אויר

Go

158

סעיף 357א

מפשיר אדים

Go

159

סעיף 358

סך שמש

Go

159

סעיף 359

כלי אזהרה

Go

159

סעיף 359א

זמזם ברכב

Go

159

סעיף 360

מד מהירות

Go

159

סעיף 361

מראת תשקיף, מצלמות ומסכים

Go

159

סעיף 362

מאפרות

Go

160

סעיף 363

מוטות רוחב

Go

160

סעיף 363א

פגוש אחורי

Go

160

סעיף 363ב

תנאים לרישום רכב שטח

Go

161

סעיף 363ג

תנאים לרישום טרקטור משא

Go

161

סעיף 363ד

תנאים לרישום טרקטורון

Go

161

סעיף 364

מגיני בוץ

Go

161

סעיף 364א

נקודות עיגון וחגורות בטיחות

Go

161

סעיף 364ב

חובת נעילת רכב

Go

163

סעיף 364ג

התקנת מזגן אוויר ברכב

Go

163

סעיף 364ד

טכוגרף

Go

164

סעיף 364ה

מיתקן מגביל מהירות

Go

165

סעיף 364ו

מערכות בטיחות ברכב כבד

Go

166

סעיף 364ז

מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים

Go

166

סעיף 364ח

מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי

Go

166

 

סימן ט': ציוד מיוחד

Go

167

סעיף 365

מגבה וגלגל חילוף

Go

167

סעיף 365א

רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף

Go

167

סעיף 365ב

פטור ממגבה וגלגל חילוף

Go

167

סעיף 366

פנס אזהרה

Go

167

סעיף 367

משולש אזהרה

Go

167

סעיף 368

נעלי בטחון

Go

168

סעיף 369

שרשרות ודגלים בגרורים

Go

168

סעיף 369א

ערכת חילוץ ועזרה ראשונה

Go

168

סעיף 370

מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני

Go

168

סעיף 370א

לוח מחוונים

Go

169

סעיף 370ב

התקנת סלי אשפה ברכב מסויים

Go

169

סעיף 370ג

התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית

Go

169

 

סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב

Go

169

סעיף 371

מיתקני גרירה

Go

169

סעיף 372

תנאים לגרירה

Go

169

סעיף 373

יצול חיבור קפיצי

Go

169

סעיף 374

המרחק בין הגורר והגרור

Go

169

סעיף 375

שרשרות

Go

169

סעיף 376

חיבורי בלמים בגורר

Go

169

סעיף 377

הגלגל החמישי

Go

169

סעיף 378

המרחק בין התומך והנתמך

Go

170

סעיף 379

חיבורי בלמים בתומך ובנתמך

Go

170

 

סימן י"א: שינויים במבנה רכב

Go

170

סעיף 380

שינוי מבנה

Go

170

סעיף 381

החלפת מנוע

Go

170

סעיף 382

רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב

Go

170

סעיף 383

הרכבת רכב מאביזרים

Go

170

 

סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

Go

170

סעיף 383א

סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור

Go

170

סעיף 383א

לוחות סימון אחוריים לרכב

Go

171

סעיף 383ג

סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור

Go

171

סעיף 383ה

סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור

Go

171

סעיף 383ו

סימון טרקטור בצבע מחזיר אור

Go

171

סעיף 383ז

סימון גרור ונתמך ועגלות

Go

172

סעיף 383ח

אישור הסימון

Go

172

סעיף 383ט

החזקת הסימון

Go

172

סעיף 383י

איסור נהיגת רכב בלתי מסומן

Go

172

 

חלק ה': אוטובוסים

Go

172

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

172

סעיף 384

הגדרות

Go

172

 

פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים

Go

172

סעיף 385

הפעלת שירות לפי רשיון

Go

172

סעיף 385א

סירוב להסיע

Go

172

סעיף 386

סוגי רשיונות

Go

172

סעיף 386א

הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה

Go

173

סעיף 387

בקשה לרשיון

Go

173

סעיף 388

העברת רשיון

Go

173

סעיף 389

תנאים ברשיון

Go

173

סעיף 390

פרסום תנאים

Go

173

סעיף 391

הפעלת שירות בקו חדש

Go

173

סעיף 392

היתר להפעלת שירות בקו

Go

173

סעיף 393

תקופת תוקף רשיון קו

Go

173

סעיף 394

ביטול רשיון

Go

173

סעיף 395

תנאים סותרים ברשיון

Go

173

סעיף 396

החזקת רשיון והצגתו

Go

174

סעיף 397

איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי

Go

174

סעיף 398

פטור רכב של צה"ל

Go

174

 

פרק שלישי: חובות בעל רשיון

Go

174

סעיף 399

הפעלת שירות סדיר

Go

174

סעיף 400

איסור הפסקת השירות

Go

174

סעיף 401

איסור להתנות תנאים

Go

174

סעיף 402

ביטוח

Go

174

סעיף 403

תעריפי ההסעה

Go

174

סעיף 404

הוראות בענין כרטיסים

Go

174

סעיף 405

נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון

Go

175

סעיף 406

חיטוי האוטובוסים

Go

175

סעיף 407

תקינות האוטובוסים וחלקיהם

Go

175

סעיף 408

ציוד לעזרה ראשונה

Go

175

סעיף 409

כרטיסן

Go

175

סעיף 410

חפצים אבודים

Go

175

סעיף 411

תלבושת ותו זיהוי

Go

175

סעיף 412

העסקת נהגים

Go

175

סעיף 413

התקנת לוח מהלך הקו

Go

175

סעיף 414

התקנת הודעות ושלטים

Go

175

סעיף 415

שמירת דינים

Go

175

 

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

Go

175

סעיף 416

התנהגות

Go

175

סעיף 417

לבוש וחיצוניות

Go

176

סעיף 418

שיחה בזמן הנהיגה

Go

176

סעיף 419

תשובה נאותה

Go

176

סעיף 420